Heltidsundervisningen

Formål med Heltidsundervisningstilbuddet

Heltidsundervisningen skal give eleverne mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af- og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til, at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for- og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 
Heltidsundervisningen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
Vores undervisning er forankret i henhold til Lov om Ungdomsskoler og undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.


Heltidsundervisningens målgruppe

Målgruppen er elever i 8.- og 9. klasse og Heltidsundervisningen er et specialtilbud til elever, der af forskellige årsager har behov for et anderledes skoletilbud end de kan få i folkeskolen.
I Heltidsundervisningen kombineres teoretisk- og praktisk undervisning for at bringe elevernes mange forskellige kompetencer i spil. 
I vores undervisning har vi fokus på både den enkelte elevs udfordringer og kompetencer.


Indhold, praksis og udbytte af undervisningen

Den daglige undervisning foregår fra mandag til fredag i tidsrummet fra 08.30-13.30. Eleverne modtager undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk fra 08.30-10.35. Eleverne har mulighed for at gå til folkeskolens 9. klasses prøve i fagene dansk, matematik og engelsk. Eleverne modtager undervisning i praktisk faglige fag i tidsrummet 10.45-13.30. Specialundervisningen bliver særlig tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov, hvor den individuelle elevplan er retningsgivende for indholdet af undervisningen. Den målrettede indsats bevirker, at de unge efter endt skolegang har større chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller erhverve sig et job. Undervisningen skal sikre, at eleven kvalificeres til at bestå folkeskolens prøve eller gå videre i job- eller uddannelsestilbud, hvor folkeskolens prøve ikke er en forudsætning. I vores undervisning får den unge mulighed for at genopdage- og genvinde lysten til læring. I Heltidsundervisningens velstrukturerede hverdag, hvor teoretisk- og praktisk undervisning kombineres, har eleven mulighed for at erhverve sig selvværd, blive afklaret med hensyn til egne kompetencer og muligheder og blive så klar som muligt til voksenlivet.
Forældre henvender sig til Distriktsskolelederen, som kan indstille den unge til visitationsudvalget/specialundervisningskonsulenten.
Det er specialundervisningskonsulenten, som træffer den endelige afgørelse om skoleplaceringen. Heltidsundervisningen samarbejder med kommunens professionelle aktører: PPR, UU og socialforvaltningen.